Particulier Natuurbeheer 2013

FPG breekt lans voor opheffing stagnatie EHS

Er zijn voldoende kansrijke mogelijkheden om binnen de financiële kaders de EHS te realiseren. Realisering van de herijkte EHS en beheer van bestaande terreinen geniet de voorkeur boven het maken van nieuwe plannen. De FPG heeft dit geschreven in haar brief aan de Voorzitter en Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, die vanavond spreken over de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.

Om het beleid te laten slagen, is het dringend gewenst dat de stagnatie die nu al een aantal jaren bij de ontwikkeling en realisatie van de EHS optreedt, wordt opgeheven. Naar de mening van de FPG kan dat alleen als de uitvoeringsregels die de provincies nu aan het uitwerken zijn 'Brusselproof' worden gemaakt. Marktwerking door middel van aanbesteden, openbaar verkopen en gebiedsconcessies waarbij iedereen een eerlijke kans krijgt, is essentieel.

Klik hier voor het volledige Persbericht dd. 1 oktober jl.De aanpak van de Provincie Noord-Brabant: Met 'de nieuwe koers'
is er volop ruimte voor de inwoners, ondernemers en lokale overheden om eigen initiatieven te ontplooien. Op deze manier maken we met elkaar beter gebruik van ons platteland en bouwen we samen aan de toekomst van Brabant.

Klik hier voor het filmpje (YouTube)Jaarvergadering FPG

25 mei 2013

Tijdens de jaarvergadering van FPG, gaf minister Henk Kamp een speech over hoe de combinatie van natuur en duurzame landbouw en die van natuur en ondernemen verder kunnen ontwikkelen
– en over de rol die de particuliere grondbezitters bij die ontwikkeling kunnen spelen.

Klik hier voor de speechFeestelijke uitreiking certificaat

15 maart 2013

Als eerste in Brabant is op Landgoed Jagershagen te Vught het particulier natuurbeheer gecertificeerd. De heer en mevrouw Burchard en Frederike Scholten van Aschat hebben niet alleen nieuwe natuur aangelegd, maar ook het beheer en de administratie inzichtelijk gemaakt.

Klik hier voor meer informatie en het verslag van de feestelijke uitreiking


 

Particulier Natuurbeheer 2011

 

Presentatie mevrouw Bloem over Deelakkoord Natuur

Tijdens de ALV op 12 november 2011 heeft mevr Marly Bloem, directeur Ecologie van de provincie Noord-Brabant het deelakkoord toegelicht.

U vindt de presentie via hier.

Voorzitter Jan Hak bedankt mevrouw Bloem voor haar heldere uitleg. BPG vraagt aandacht voor de realisatie van de aangemelde particuliere initiatieven. Hier liggen kansen voor de provincie.

 

Provincies bezuinigen op SNL

De provincies moeten door het kabinetsbeleid bezuinigen op de SNL-subsidies voor beheerjaar 2012. Daarom beperken zij de subsidiemogelijkheden voor het natuurbeheer. Alleen voor aflopende subsidies natuurbeheer binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kunt u opnieuw subsidie aanvragen. Uitzondering is de natuurbeheersubsidie voor nieuwe percelen die net ingericht zijn met subsidie en percelen die onlangs een natuurfunctie hebben gekregen. BPG en FPG pleiten voor het op peil houden van de subsidiemogelijkheden binnen SNL. In bijgaande brief van DR vindt u nadere informatie

Klik hier voor de brief.


Doorgeschoten natuurbeleid en taboe op houtkap rond bosbouw in open brief gehekeld.

PARTICULIERE BOSEIGENAREN EN HOUTINDUSTRIE BEPLEITEN OMSLAG IN BOSBELEID.

Het is de hoogste tijd voor een nieuw bos- en natuurbeleid in Nederland dat behalve aan de natuurwaarde ook recht doet aan de economische waarde van de bosarealen in Nederland. Dat bepleiten de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) in een vandaag gepubliceerde en aangeboden open brief aan staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI), aan Cees Veerman, voorzitter van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten en aan Arjen van der Meer (voorzitter van De 12 Landschappen). De werkgevers in de houtindustrie en de particuliere boseigenaren hebben hun open brief juist aan hen gestuurd, omdat Staatsbosbeheer (staatssecretaris Bleker), Natuurmonumenten (voorzitter Veerman) en De 12 Landschappen (voorzitter Van der Meer)tot de drie veruit grootste bosbeheerders van Nederland behoren. Zij zetten de toon in beeldvorming en praktijk. In Nederland wordt ongeveer 50 % van het bosareaal beheerd door overheden, 20 % door natuurorganisaties en 30 % door particulieren.

AVIH en FPG bepleiten een snelle beleidswijziging waardoor de economische mogelijkheden van bosbouw beter tot hun recht kunnen komen en het taboe op het doelbewust produceren en oogsten van hout wordt doorbroken. Dat is in andere landen de gewone praktijk. Boseigenaren zouden daardoor minder afhankelijk van overheidssubsidies worden: juist nu bij financiële tegenwind is dat van belang.

Klik hier voor de brief.


Start particulier natuurbeheer Bergeijk

Gedeputeerde Jules Iding heeft 10 juni jl.het startsein voor particulier natuurbeheer in de gemeente Bergeijk gegeven. De bijeenkomst vond plaats op het erf bij familie Theuws-van Otten, de eerste kopers.

In heel Brabant gaat het in totaal om vooralsnog 78 BBL-percelen landbouwgrond die door particulieren aangekocht worden en omgezet in natuur. Betreffende deelnemers aan particulier natuurbeheer leggen zich in het ‘Natuur in Eigen Hand’ gedoopte project schriftelijk vast op het definitief omzetten van landbouwgrond in natuur.

Daarnaast worden enige honderden hectaren door eigenaren zelf omgevormd. BPG is in gesprek met Provincie, DLG en SBB voor een vervolg op dit programma. De uitkomsten hiervan zijn mede afhankelijk van de Grondnota van EL&I en de uitkomsten van de herijking welke later dit jaar worden verwacht.

Klik hier voor het persbericht van de Provincie Noord-Brabant, dd. 10 juni 2011.


 

Particulier Natuurbeheer 2010


Verkoop percelen aan particulieren

De provincie Noord-Brabant verkoopt 64 percelen landbouwgrond met een totale oppervlakte van circa 75 hectare, verspreid door de hele provincie. Particulieren worden uitgenodigd deze percelen, gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), te kopen. Omliggende eigenaren krijgen een persoonlijke brief. Op deze terreinen kunt u vervolgens via subsidie functieverandering en de inrichtingssubsidie een eigen natuurgebied ontwikkelen.

Het bestuur van BPG roept u op om na te gaan of een aankoop past bij de versterking van uw grondbezit en het natuurbeheer. We zien deze 75 hectare als een eerste stap voor de verdere ontwikkeling van particulier natuurbeheer en realisatie van de EHS in onze provincie.

 

Mogelijkheid tot aankoop van grond

Om meer particuliere natuurontwikkeling te krijgen, heeft de provincie besloten dat grond die nu in overheidshanden is, aangekocht kan worden door particulieren. Op de website van de provincie staat de totale lijst met percelen die te koop staan. Klik hier voor een lijst waarop alle percelen per gemeente staan en de overzichtskaarten per gemeente waarop de percelen in kleur zijn aangegeven. 

Vanwege de grootte van de percelen, wordt een deel van de aangeboden percelen uitsluitend verkocht in clusters. Dit voorkomt versnippering van de natuur en draagt bij aan de eenheid van beheer.

Klik hier voor een modelbrief Belangstellingsregistratie

Klik hier voor de advertentie van het Groenloket (PDF - 2MB)

Voor vragen: bel of mail BPG of lees de gehele e-mailgrondig van oktober 2009!

 


 

Stimulering Particulier Natuurbeheer op landgoederen

Het ambitieuze project Stimulering particulier natuurbeheer op landgoederen is in 2009 een belangrijk speerpunt voor het BPG.


In 2009 zullen diverse bijeenkomsten georganiseerd worden die geheel of gedeeltelijk in het teken staan van de kansen van particulier natuurbeheer in de provincie Noord-Brabant.

Tijdens deze bijeenkomsten kunt u niet alleen vragen stellen over Programma Beheer (de subsidie functieverandering, inrichtings-subsidie, beheersubsidie), maar ook over aanverwante zaken als de Rangschikking onder de Natuurschoonwet en de mogelijkheden van een groene financiering.

De eerste bijeenkomsten waren een groot succes met een prima opkomst.

 


Bezoek aan Landgoed De Berkt
Daarnaast zal de nieuwspagina regelmatig ge-update worden. Deze pagina kunt u hier kunt vinden.

Naast de bijeenkomsten, kunt u ook gebruik maken van verdere ondersteuning en begeleiding bij het leggen van contacten en het doorlopen van de procedures om particulier natuurbeheer op te starten.
Dit kan via een gratis keukentafelgesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met Ekko Aertsen, via info@bp-grondbezit.nl.

Het Groenloket Brabant is vanaf nu ook geopend!
Klik hier voor meer informatie.