NIEUWS / ACTUALITEITEN 2016


December 2016

 

Vrijwilligers en Arbo

Bij de inzet van vrijwilligers is het noodzakelijk om vooraf een plan van aanpak en een risico-inventarisatie op te stellen.

Wij verwijzen hierbij naar het Coordinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants Landschap. Zij onderhouden al geruime tijd contacten met diverse werkgroepen op het gebied van vrijwillig landschapsbeheer.
Dhr. Emiel Rijken (erijken@brabantslandschap.nl) heeft een informatiemap beschikbaar gesteld. U ontvangt van Emiel een link om de actuele bestanden te downloaden. U kunt u via dhr. Rijken deelnemen aan een cursus.

Deze aanpak wordt reeds toegepast op diverse locaties op de Nationale natuurwerkdag. Voordat de groep start wordt centraal de checklist ARBO ingevuld.

Let op, u als opdrachtgever dient aantoonbaar werk te maken van de veiligheidsaspecten. Mocht het verkeerd gaan dan loopt u de kans om de Inspectie SZW op bezoek te krijgen.

Ook op de website van de VBNE vindt u de nodige informatie: www.vbne.nl/productdetails/arbo-infoblad-2-veilig-werken-in-de-werkplaats


November 2016

Succesvolle ALV op Kantoor van Waterschap de Dommel te Boxtel

12 November jl. werd de Algemene Vergadering gehouden.

Klik hier voor het verslag
Klik hier voor de presentatie van Rob van Veen, Waterschap de Dommel

Op de foto's, van links naar rechts:

Overzicht vergadering
Leden van BPG krijgen uitleg over de aangelegde boomgaard op het landgoed.
De varkens van de Herenboeren doen het goed op het Wilhelminapark


 

(Deze petitie is inmiddels afgelopen)

Onderteken petitie tegen afschaffen Monumentenaftrek!
BPG roept u op om de petitie te ondertekenen tegen het afschaffen van de fiscale aftrekregeling voor Rijksmonumenten (rood en groen). Deze petitie maakt onderdeel uit van een gezamenlijke lobby tegen het kabinetsvoorstel van BPG / FPG, VPHB en andere bij monumenten betrokken organisaties.

U kunt de petitie hier ondertekenen: Op erfgoed bezuinigen? Een monumentale vergissing! - www.petities.nl
Het afschaffen van de monumentenaftrek zet de inspanningen van particulieren om Rijksmonumenten in stand te houden zwaar onder druk. De petitie vraagt de Tweede Kamer de huidige regeling in stand te houden, en is na overleg opgesteld door de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM).

De petitie zal gezamenlijk worden aangeboden aan de woordvoerders financiën en cultuur in de Tweede Kamer. Het exacte moment daarvan is nog niet bekend. Op onze FPG website www.grondbezit.nl plaatsen we geregeld updates, zodat u de ontwikkelingen kunt volgen. Daar kunt u ook alle eerdere berichten over het afschaffen van de monumentenaftrek teruglezen. 


 

Juli 2016

Verkoop provinciale gronden Natuurnetwerk Brabant

Door de decentralisatie van het natuurbeleid in 2014 werd de provincie eigenaar van gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant (voorheen EHS). In totaal gaat het om 2.118 hectare in Brabant.

De provincie ziet het beheer en bezit van deze gronden niet als haar kerntaak en wil ze daarom graag verkopen. In totaal 590 hectare grond gaat nu in de verkoop. Via het Groen Ontwikkelfonds Brabant worden de komende jaren op verschillende momenten nog diverse andere percelen te koop aangeboden.

Afspraken uit het verleden

Van 28 juni tot en met 24 augustus 2016 biedt de provincie 590 hectare aan waar belangstellenden op kunnen reageren. Het gaat om percelen waarvoor in het verleden al afspraken over het eigendom en beheer zijn gemaakt, maar waarvoor geen wettelijke (openbare) procedure is doorlopen. Deze percelen worden verkocht aan de reeds beoogd eigenaar/eindbeheerder, tenzij een nieuwe partij zich meldt die deze gronden wil aankopen en kan voldoen aan de voorwaarden. Hiervoor start de provincie een openbare belangstellingsprocedure. Belangstellenden kunnen reageren op een of meerdere percelen. Zij moeten wel aannemelijk kunnen maken dat zij kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan het gebruik en beheer van deze (natuur)gronden gesteld worden.

Uw belangstelling kenbaar maken
U kunt uw belangstelling voor de gronden kenbaar maken van 28 juni tot en met 24 augustus 2016 via het BrabantLoket. Dit gaat via een kaart met alle beschikbare gronden waarop u uw belangstelling aangeeft. Partijen die voldoen aan de criteria worden uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek met de geïnteresseerde koper, de beoogd eigenaar/eindbeheerder en de provincie, wordt bekeken bij welke partij het eindbeheer het beste kan worden ondergebracht. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de beoogd eigenaar/eindbeheerder waarmee in het verleden al een afspraak is gemaakt.
GS beslissen eind 2016 wie de nieuwe eigenaar wordt van het perceel.

De criteria, de kaart, en informatie over de prijs van de grond vindt u in het BrabantLoket

Informatie over percelen die via het Groen Ontwikkelfonds (GOB) op verschillende momenten te koop worden aangeboden, vindt u op de website van het GOB


 

Juni 2016

Succesvolle ALV op Landgoed Anneville

Ruim 60 personen kwamen bijeen voor de ALV. In twee groepen werden zij rondleiding o.l.v. Jan de Constant Rebecque en Thomas Houwen. Naast de verbinding van natuur en economie was er uitleg over het de nieuwe kaders, om met name het provinciale deel van het Natuurnetwerk te realiseren. Er liggen kansen voor grondeigenaren, zie ook het verslag en de PowerPointpresentatie van Hans van de Wiel.

Wat is Ondernemend Natuurnetwerk?

  • De aanpak van het Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) bestaat uit het combineren van natuurontwikkeling met economisch medegebruik
  • Op de betreffende gronden ontwikkelen zich natuurwaarden, maar behouden daarnaast een economische verdiencapaciteit
  • Verwachte resultaten zijn meer biodiversiteit, verhoogde aantrekkelijkheid van het landschap en verbeterde omgevingscondities

Klik op onderstaande links voor:

 


Mei 2016

 

'Jonkers Weide' floreert als particulier natuurgebied

Helvoirt, 26 mei 2016 | Samen met de initiatiefnemers heeft gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Milieu en Water) vanmiddag een informatiebord onthuld bij de 'Jonkers Weide' in Landgoed Zwijnsbergen in Helvoirt. Het gaat om een voormalig perceel landbouwgrond (3 ha.) van de familie Van Lanschot dat de afgelopen jaren is omgevormd tot natuurgebied.

De 'Jonkers Weide' behoorde in de negentiende eeuw tot het landgoed Zwijnsbergen. Daarna is het lange tijd gebruikt voor landbouwdoeleinden. De familie Van Lanschot heeft het initiatief genomen om het perceel aan te kopen van het waterschap en het weer toe te voegen aan het landgoed.

Vochtig hooiland
In samenwerking met Brabants Particulier Grondbezit, waterschap De Dommel en Brabants Landschap heeft de Jonkers Weide nu dus weer een natuurbestemming gekregen van het beheertype 'vochtig hooiland'. Er vindt extensieve begrazing plaats (geen bemesting) en de aanwezige poel is behouden, onder meer ten behoeve van de boomkikker.

Voorbeeld
Het natuuromvormingsproject is gesubsidieerd door het Groen Ontwikkelfonds Brabant van de provincie, omdat het terrein nu deel uitmaakt van het Natuur Netwerk Brabant. Dat is goed voor flora en fauna, terwijl het landgoed ook interessanter wordt voor wandelaars. Gedeputeerde Van den Hout benadrukte de voorbeeldfunctie van dit project: 'Jullie laten zien dat ook particulieren met succes actief kunnen zijn in het ontwikkelen en beheren van nieuwe natuur. Dat verdient navolging'.

(klik op foto's voor vergroting)

Gedeputeerde Johan van den Hout
(2e van links) heeft net het informatiebord
over de Jonkers Weide onthuld.
Impressies van het landgoed Zwijnsbergen

 


Maart 2016

 


Nieuwe flyer Brabants Particulier Grondbezit

Brabants Particulier Grondbezit heeft een nieuwe flyer.
Klik hier voor de PDF versie.

 


ZPG, LPG en BPG maken kennis met Berend Pastoor

25 maart jl.: Afgelopen vrijdag hebben de bestuurders van de drie zuidelijke provinciale verenigingen de nieuwe directeur van FPG, dhr. Berend Pastoor, welkom geheten op Landgoed Bleijendijk te Vught.

BPG-voorzitter Jan Hak benadrukte hierbij het belang van zowel de versterking van de landgoederen, als de duurzame landbouw in de zuidelijke provincies, voor de continuïteit van het particuliere grondbezit. Daarbij wordt de combinatie gezocht met agrarisch natuurbeheer (BPG is mede-oprichter van ZeeBra, de ondersteuner van de drie Brabantse collectieven) en particulier natuurbeheer (BPG werkt mee aan de versterking van het Natuurcollectief Brabant).

De bestuurders werden gastvrij ontvangen door de nieuwe eigenaren van Landgoed Bleijendijk, het bijzondere landgoed was de ideale locatie voor deze bijeenkomst! www.bleijendijk.nl

 

(klik op foto's voor vergroting)

 

 

 

Nieuws / Actualiteiten 2015

 


November 2015

 

Tijdens de ALV van november 2015 gaven de heer Ed Hendriks (Omnivoor B.V.) en de heer Rene de Bont (BPG / Het Landgoedbedrijf) de presentatie:

'Ontwikkeling dierlijke (streek-) producten op basis van landgoedbeheer'

Natuurvlees Nederland BV heeft eerder het merkconcept Natuurvlees Nederland ontwikkeld. Het kwaliteitsvlees wordt in de EMTE-supermarkten afgezet. Natuurvlees Nederland zorgt ervoor dat het vlees van de dieren die voor beheer in de natuur worden ingezet als herkenbaar product afgezet wordt. Het plan is om samen met natuureigenaren en veehouders, BPG en Provincie verder te bouwen aan continuïteit van de afzet van verschillende soorten/merken Natuurvlees. Het merk kan een 'paraplumerk' zijn. Markten vragen naar onze producten, hoe kom je daar? Zij kunnen belevingsconcept niet zelf realiseren. We vermarkten Natuurvlees door het onder een logo te plaatsen en daardoor te beschermen. Er is vraag naar streekvlees, het is daarbij zaak het verhaal te communiceren. We hebben gesprekken hierover met AH. Het bevlogen verhaal van Brandrode koeien is uit het hart gegrepen. Er liggen ook kansen voor kippen en varkens. Ook relevant zijn de stoppende boeren en de om te vormen locaties. Hiermee kunnen we de vitaliteit van het platteland terugbrengen. René de Bont zal aan ieder een enquête mailen. We willen inventariseren wat er nu al op de landgoederen gebeurd en wat de wensen en ideeën zijn.

Heeft u de enquete niet gehad? Klik hier
Wilt u de presentatie nog een keer inkijken? Klik hier (PDF)

 

April 2015

 

1e steen Natuurpoort Roovertsche Leij

24 april jl. metselde commissaris van de Koning Wim van de Donk de 1e steen van de natuurpoort Roovertsche Leij op het landgoed Gorp en Roovert in Goirle.

De natuurpoort bestaat uit een informatiecentrum, een horecavoorziening en een bed-and-breakfast die geëxploiteerd wordt door Rob Mutsaers op Gorp en Roovert. Dit landgoed van 1200 hectare met bossen, heide, vennen, landbouwgronden en natuurlijk de Roovertse Leij die door het gebied kronkelt is een bij BPG aangesloten particulier landgoed in handen van de familie van Puijenbroek. Zij hebben met partners waaronder Brabants Landschap het plan voor de nieuwe natuurpoort ontwikkeld.

Wim van de Donk haalde tijdens zijn feestelijke toespraak het ‘paradijs’ aan wat op dit landgoed zou hebben gelegen. ‘Brabanders houden van het goede leven én zijn tevens bijzonder inventief.’ Hij verwijst hierbij naar Jan Hak en Jan Baan, kansen voor de combinatie natuur en economie worden gegrepen.

Het project is mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Noord-Brabant en de EU en is een voorbeeld van de integratie van natuur en economie.

 


Januari 2015

 

Uitnodiging Debatavond “Brabant Buiten, verbindingen versterken”

Wanneer: donderdag 29 januari 2015
Hoe laat: 19.30 tot ca. 22.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).
Waar: Willem II fabriek in Den Bosch (http://willem2fabriek.nl/)

In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart 2015 hebben 12 organisaties het  manifest “Brabant Buiten, verbindingen versterken” aangeboden aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten. Deze 12 organisaties zijn ZLTO, Brabants Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, TOP Brabant, Brabantse Milieufederatie, ANWB, Brabants Landschap en de waterschappen Aa en Maas, de Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland. Op 29 januari debatteren lijsttrekkers van de Brabantse politieke partijen over onderwerpen uit het manifest. U bent van harte uitgenodigd hierbij als toehoorder aanwezig te zijn. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via: website@brabantslandschap.nl onder vermelding van ’debat’.


 

 

Nieuws / Actualiteiten 2014

 

November / December 2014


12 december 2014: Manifest uitgereikt aan Provinciale Staten
Brabant buiten: verbindingen versterken!

Vooruitlopend op de aanstaande provinciale verkiezingen van 18 maart 2015 reikten 12 organisaties vrijdagmorgen 12 december een gezamenlijk manifest uit aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten.
Het gaat om: Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de BMF (Brabantse Milieufederatie); de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie); de BPG (Brabants Particulier Grondbezit); ANWB en TOP Brabant (Toeristisch Ondernemers Platform); de waterschappen Aa en Maas, Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.

Om de kwaliteit van het bestaan
Met het manifest richten ‘de twaalf’ zich tot de (toekomstige) statenleden. Ze gaan in op thema’s die een belangrijke rol spelen in het Brabantse buitengebied, zoals landbouw, energie, natuur en landschap, water en klimaat. Bijzondere aandacht verdienen  de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, toezicht en handhaving in het buitengebied en de vrijetijdseconomie. Hoofdboodschap is om de verbindingen tussen enerzijds stad en platteland en anderzijds partijen, bewoners en belangen te versterken. Het welzijn en de gezondheid van de Brabanders kan alleen maar verder groeien als de economie er ondergeschikt aan wordt gemaakt: nieuwe economische ontwikkelingen moeten ook iets toevoegen aan de kwaliteit van het leven. Het is aan de politieke partijen om de in het manifest behandelde thema’s goed op zich te laten inwerken en mee te nemen voor de volgende bestuursperiode. Daar is goede hoop op, want al meteen bij de overhandiging merkte mevrouw Geeraedts van de VVD op: ‘Het is belangrijk dat verschillende inhoudelijke boodschappen gezamenlijk worden uitgedragen.’
De (bijna) afgelopen bestuursperiode werkten ‘de twaalf’ al goed samen met de Provincie, zoals in het Urgentieteam Veehouderij, het Groenontwikkelfonds en de Wateropgave. De opstellers van het manifest willen deze werkwijze graag voortzetten. Zij zijn ervan overtuigd dat goede en gedragen oplossingen vooral tot stand komen als burgers, maatschappelijk middenveld en overheid samenwerken.

Klik hier voor het Manifest

Oproep voor particuliere plannen om EHS te realiseren.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 8 november jl. heeft het bestuur van BPG haar leden opgeroepen zich te melden om natuur in Noord-Brabant te realiseren. De komende jaren zijn er reele kansen voor grondeigenaren, landgoederen, agrariers en overige ondernemers in het buitengebied. Bijgaande vindt u de modelbrief en het registratieformulier waarmee u hieraan gehoor kunt geven.

Brief aan leden BPG inzake EHS
Klik hier voor de Modelbrief

De Agrarische Natuurvereniging Maashorstboeren vindt dat boeren vaker de kans moeten krijgen om
natuur te beheren, ook 'echte' natuurgebieden. 'Boeren kunnen net zo goed heide en bos beheren, als
mais. Het verschil is flinterdun', zegt voorzitter Jan Ottens. 'Het zit bij de boer in de genen. Boeren zijn
heel toegewijde natuurbeheerders.'

Klik hier voor het volledige artikel (1,6 MB) door Peter van Houweling


Uitreiking van het ‘certificaat particulier natuurbeheer’ op het Taamven
Wethouder Mart Wijnen  nam namens het College van B&W gemeente Valkenswaard letterlijk zijn hoed af voor het bijzonder natuurbeheer van de familie Hemels. De wethouder was al bekend met het landgoed van Arno en Joke de Schepper, nu geniet hij van de bijzondere natuur op het landgoed Taamven. Hij feliciteert de familie met het behalen van dit certificaat. De leden namen op 8 november jl. eerst deel aan de geslaagde ledenvergadering en bezochten daarna Landgoed Taamven.


Wilt u ook crowdfunding inzetten voor een natuurproject?

Aanmelden van uw eigen project: Lees dan hieronder eerst de tips en meld daarna uw project aan.
Crowdfunding werkt goed voor concrete en tastbare projecten. Zorg dat uw project en de besteding van het geld helder is en goed gecommuniceerd kan worden. Maak ook duidelijk waarom het project relevant is en welk positieve effect het project zal hebben. Een positieve en toekomstgerichte insteek werkt beter dan een negatieve of behoudende insteek.

Crowdfunding start altijd in het bestaande netwerk van de initiatiefnemer; vrienden, familie, donateurs, et cetera. Het werkt goed om in een vroeg stadium al in uw netwerk te polsen of er interesse is om het project mee te financieren. De kracht van crowdfunding is het betrekken van een community en daar kunt u het beste al voor de start van de campagne mee beginnen. In ruil voor hun financiële bijdrage ontvangen donateurs een tegenprestatie. Meestal worden er meerdere tegenprestaties aangeboden (van een bedankje in ruil voor 10 euro, tot een unieke ervaring in ruil voor 1000 euro). Wees creatief en genereus bij het bedenken van tegenprestaties, maar vergeet niet dat er voor uzelf ook weer kosten of tijd tegenover staat!

Is er binnen uw netwerk veel interesse om een bijdrage te leveren en heeft u een kloppende begroting gemaakt voor het project? Dan kunt u een doelbedrag stellen: hoeveel geld wil u minimaal via crowdfunding op halen voor het project? Bedenk goed dat voor de meeste projecten crowdfunding niet de enige bron van financiering is. Als alle uitgangspunten gereed zijn, kunt u de presentatie voor de crowdfunding campagne uitwerken in tekst, afbeeldingen en een korte video waarin u uitlegt wat het project inhoudt en waarom mensen mee zouden moeten financieren. Bekijk ook eens hoe andere projecten op Crowdfunding VoorNatuur dit doen.
Bent u er klaar voor? Een succesvolle crowdfunding actie vraagt om een slimme campagne, waarin u actief mensen benaderd om een bijdrage te leveren. De stelregel is: werk van binnen naar buiten. Begin bij mensen die u het beste kent, naar mensen die u niet zo goed kent en mensen die u helemaal nog niet kent. Meld je aan via onderstaande website, met een korte omschrijving van je project. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op om de mogelijkheden te bespreken.

U kunt ook een workshop Crowdfunding VoorNatuur volgen. De eerstvolgende workshop vindt plaats op 30 januari 2015.

http://www.crowdfundingvoornatuur.nl/projectaanmeldenJanuari / Februari 2014


Kamerleden bezochten FPG en Landgoed Clootwijck.
Klik hier voor het artikel

Leden van BPG hebben met partners gebiedsplannen ingediend in het kader van de 2e tender ‘Landschap van Allure’. Klik hier voor het artikel in het BN De Stem van 25 januari jl. en hier voor het artikel in het Brabants Dagblad van 4 februari jl.

 


Ontsteld en bedroefd door het plotselinge overlijden van Wim van Pelt

Bestuurder/Penningmeester Brabants Particulier Grondbezit
Oud bestuurder Federatie Particulier Grondbezit

zijn wij hem dankbaar voor zijn vakkundige inzet en wensen Laura, het gezin en verdere familie alle sterkte toe.

Rouwkaart | Condoleance


 

Nieuws / Actualiteiten 2013

Onderstaand geven wij u een overzicht van de meest interessante onderwerpen van dit moment. Door te klikken op de onderwerpen wordt u doorverwezen naar de inhoud. Voor berichten uit de periode 2004 - 2010 verwijzen wij u graag naar ons archief, onderaan deze pagina.

Wilt u meer informatie ontvangen? Neemt u dan contact op met ons kantoor.


Algemene Ledenvergadering - 29 november 2013

Op vrijdagmiddag 29 november 2013 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in Hotel Restaurant De Koppelpaarden te Dussen. U bent welkom vanaf 12:00 uur. Aansluitend kunt u deelnemen aan het Landgoederensymposium op het nabijgelegen kasteel Dussen.

Klik hier voor het verslag

 

Traditionele boerenlandschappen in Brabant

Vernieuwde en uitgebreide versie

Het boek Traditionele Boerenlandschappen, Boerenerven en Landbouwhuisdieren in Brabant verschijnt bij Pictures Publishers in samenwerking met Stichting de Brabantse Boerderij (SdBB). Het is geschreven door George Dirven, voormalig bestuurslid van SdBB.

Onder de vlag van de toenmalige Boerderijenstichting zijn al eerder boeken verschenen over Boerenerven. Het boekje Boerenerven dat geschreven was door landschapsarchitect Elings sr was vrij snel uitverkocht. De uitgebreidere opvolger Het nut ging voor de sier, geschreven door Stan Elins en George Dirven is ook al geruime tijd uitverkocht.

Dit maal is het boek niet alleen vernieuwd en uitgebreid maar ook aangevuld met een beschrijving van verschillende soorten landbouwhuisdieren. Het boek wordt op 15 november a.s. gepresenteerd tijdens de grote happening rondom de Armenhoef, de uitreiking van de SdBB-Boerderijenpluim en dit boek in Best.

Voor meer informatie over SdBB: http://www.debrabantseboerderij.nl

FPG breekt lans voor opheffing stagnatie EHS

Er zijn voldoende kansrijke mogelijkheden om binnen de financiële kaders de EHS te realiseren. Realisering van de herijkte EHS en beheer van bestaande terreinen geniet de voorkeur boven het maken van nieuwe plannen. De FPG heeft dit geschreven in haar brief aan de Voorzitter en Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, die vanavond spreken over de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.

Om het beleid te laten slagen, is het dringend gewenst dat de stagnatie die nu al een aantal jaren bij de ontwikkeling en realisatie van de EHS optreedt, wordt opgeheven. Naar de mening van de FPG kan dat alleen als de uitvoeringsregels die de provincies nu aan het uitwerken zijn 'Brusselproof' worden gemaakt. Marktwerking door middel van aanbesteden, openbaar verkopen en gebiedsconcessies waarbij iedereen een eerlijke kans krijgt, is essentieel.

Klik hier voor het volledige Persbericht dd. 1 oktober jl.

 

Algemene Ledenvergadering - 1 juni 2013

Op zaterdag 1 juni 2013 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden op Landgoed De Wamberg te Berlicum.

Klik hier voor het verslag

Klik hier voor de presentatie van de heer Peter Glas (1,5 MB)

 

 

De aanpak van de Provincie Noord-Brabant: Met 'de nieuwe koers'
is er volop ruimte voor de inwoners, ondernemers en lokale overheden om eigen initiatieven te ontplooien. Op deze manier maken we met elkaar beter gebruik van ons platteland en bouwen we samen aan de toekomst van Brabant.

Klik hier voor het filmpje (YouTube)

 

 

Jaarvergadering FPG - Speech Minister Henk Kamp
25 mei 2013

Tijdens de jaarvergadering van FPG, gaf minister Henk Kamp een speech over hoe de combinatie van natuur en duurzame landbouw en die van natuur en ondernemen verder kunnen ontwikkelen
– en over de rol die de particuliere grondbezitters bij die ontwikkeling kunnen spelen.

Klik hier voor de speech

 

   

Algemene Ledenvergadering - 1 juni 2013

Op zaterdag 1 juni 2013 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op Landgoed De Wamberg te Berlicum.

Klik hier voor de agenda en het programma

 

 

De KRACHT van het Brabantse Model
Maatschappelijke partijen gaan zelf aan de slag met natuurbeleid, maart 2013

De Brabantse groene maatschappelijke organisaties hebben zich in juni 2012 gecommitteerd aan een bijdrage van EUR 160 miljoen voor de realisatie van de EHS. Samen met de provincie gaan zij het natuurbeleid vormgeven vanuit het principe: samen betalen, samen bepalen.

Hoe is het in tijden van economische crisis mogelijk, dat de organisaties er in slagen een dergelijke bijdrage op te hoesten?

Klik hier voor het artikel, zoals gepubliceerd in Landwerk
Klik hier voor het interview met Jan Hak, voorzitter BPG

Klik hier voor de website van Landwerk, of neem de link www.landwerk.nl over in uw browser.

 


Nieuws / Actualiteiten 2012


20 jaar BPG, dat gaan we vieren!

Op 14 september komen de leden van BPG bijeen om het jubileum van BPG met Brabants Landschap te vieren: samen 100 jaar sterk voor natuur, landschap en cultuurhistorische erfgoed. Leden zijn per post uitgenodigd en kunnen zich aanmelden voor de verschillende onderdelen van het programma. In het 2e gedeelte van het programma zal het eerste landgoederenboek uitgereikt worden op het nieuwe landgoed Kraaiveld (lid BPG), aan Wim van de Donk, onze commissaris van de Koningin.

In het kader van het 20 jarig jubileum en de uitgifte van het Brabantse landgoederenboek is er een nieuw logo voor BPG ontwikkeld. Het versterken van de herkenbaarheid, onze creativiteit en onze samenwerking binnen en buiten de provincie willen we hiermee benadrukken, met tevens de verbondenheid met FPG.


Kasteel Heeze in het nieuws, in het kader van ‘2012, het jaar van de buitenplaats’.

Klik hier voor het krantenartikel (PDF - 1,5 MB)


Stichting Kempische Landgoederen winnaar Kempenlandtrofee 2012

De Kempen West 
Geplaatst 2 juli 2012

De Stichting Kempische Landgoederen is zondag 1 juli uitgeroepen tot de winnaar van de Kempenlandtrofee 2012. De uitreiking vond plaats tijdens het Kempisch Streekfestival in Oirschot. De stichting ontving de trofee uit handen van gedeputeerde Ruud van Heugten. De andere genomineerden voor de Kempenlandtrofee 2012 waren de Brabantse Ommetjes in Kempenland en Groene Stroom bij de Spoordonkse Watermolen.De Kempenlandtrofee werd dit jaar voor de zesde keer uitgereikt. Het is een prijs voor personen en organisaties, die zich inzetten voor de verbeteringen op het platteland. De trofee is het inmiddels bekende beeld van een korhoen, gemaakt door Hans Grootswagers uit Oirschot. 

Lees verder >>


Brabantse organisaties willen meebetalen aan op peil houden natuurbeleid

Andere financiering, kostenbesparingen en andere realisatievormen kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het realiseren van de EHS in Noord-Brabant. Dat stelt een brede coalitie van Brabantse terreinbeheerders, BPG, waterschappen, Milieufederatie, ZLTO en de toeristische organisaties TOP-Brabant en ANWB in een bod dat vrijdagochtend wordt aangeboden aan Provinciale Staten.

Lees verder >>

Klik hier voor manifest


Samenwerking maakt beekherstel Essche Stroom op Landgoed Bleijendijk mogelijk

Op 20 juni hebben Waterschap De Dommel en Landgoed Bleijendijk officieel de handen ineen geslagen. Watergraaf Peter Glas en eigenaresse Anneke Teulings van Landgoed Bleijendijk hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een natuurlijke inrichting van het stroomgebied van de Essche Stroom. Deze samenwerking maakt het voor het waterschap mogelijk om delen van de Essche Stroom te herstellen op en langs de gronden van het landgoed. En dat deze beek weer gaat meanderen sluit aan bij een van de doelstellingen die Bleijendijk al geruime tijd nastreeft: herstel van de natuurlijke functies van het water op het landgoed.

Lees verder >>


Provincies en Bleker eens over natuurakkoord

Het IPO (de gezamenlijke provincies) en staatssecretaris Bleker zijn het eens geworden over de uitvoering van het natuurakkoord. De provincies die eind 2011 instemden met het toen bereikte onderhandelaarsakkoord kunnen tot uitvoering overgaan. De overige provincies, waaronder Noord-Brabant, kunnen op basis van de uitvoeringsafspraken toch meewerken aan de uitvoering. “Ik hoop dat we in Brabant nu weer echt aan de slag kunnen”, reageert gedeputeerde Johan van den Hout (Ecologie & Handhaving), “er is veel kostbare tijd en energie verloren gegaan.”

Lees verder >>


Nieuws / Actualiteiten 2011


Landgoed de Rozephoeve
Ontwikkelt samen met de Provincie en Natuurmonumenten een nieuw duurzaam landgoed.

In het bijgaande artikel vindt u informatie over dit bijzondere project.
Voor artikel klik hier.


Nieuws / Actualiteiten 2010


Geef de particulier de ruimte!

FPG organiseert debat over de betekenis van particulier grondbezit

Tijdens het debat op 21 mei met verschillende politici zal duidelijk worden hoe zij over de betekenis van het particulier grondbezit denken en wat hun verkiezingsprogram-ma’s hierover zeggen. Hoe kijken zij aan tegen het 10-puntenplan van de FPG?

Klik hier voor het persbericht dd. 19 mei jl.
Klik hier voor de brochure "Geef de particulier de ruimte !"

Particulier landgoed nieuwe eigenaar van
voormalig militair terrein

Na overdracht Spoordonk volgt verkoop voormalige militaire terreinen Landgoed Rozephoeve, één van de grootste particuliere landgoederen in Brabant, heeft er met de overdracht van voormalig mobilisatiecomplex Spoordonk een nieuw natuurgebied bij. Vandaag vond de overdracht uit handen van Dienst Landelijk Gebied plaats en werd de nieuwe beheerder welkom geheten; een kudde Kempische Heideschapen. Gedeputeerde Onno Hoes, sponsor van de kudde, kreeg vandaag de sleutel van de loods waar de dieren ondergebracht kunnen worden.

Klik hier voor het persbericht dd. 19 mei jl.

Natura 2000 moet in Europees verband leiden tot het beschermen van de bijzonderste en kwetsbaarste reservaten. In Nederland levert een te rigoureuze aanpak volgens groene topman Frans Evers vooral een loopgravenoorlog op tussen belanghebbenden.

Klik hier voor het hele artikel, gepubliceerd 14 april 2010 in Trouw

Schapen "ingevlogen" op Vijverhoeve

Klik hier voor het artikel in de BN/De Stem van 3 december 2009.

 


Archief Nieuws / Actualiteiten 2004 - 2009


Natuurwerkdag, 7 november 2009

Zaterdag 7 november vindt de landelijke Natuurwerkdag plaats. Voor alweer de negende keer kan iedereen een dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. De Natuurwerkdag is dan ook eigenlijk een opknapbeurt. Een soort make-over van het Nederlandse landschap, als dat je meer zegt...

Klik hier voor het bericht in BN/De Stem, dd. 9 november 2009

17 september 2009

… DAN DENK JE AAN BRABANT …
BRABANTMARKETING SLAAT NIEUWE WEG IN

“…Dan denk je aan Brabant.” is de slogan die voortaan gebruikt wordt om Brabant in binnen- en buitenland op de kaart te zetten. Samen met een beeldmerk, bestaande uit de letters “NB” en een jingle vormen zij de verwoording in beeld en geluid Merk Brabant.

Klik hier voor het persbericht
Klik hier voor de website

Padenplan
BPG voert het meerjarenplan LandgoedTREKKERS uit. Resultaten hiervan vormen de Lanenregeling en de in oprichting zijnde Landgoederen-schaapskudde.

In 2009 staat het het herstel van wandelpaden op en tussen landgoederen centraal. In West-Brabant hebben we inmiddels "de pers" gehaald. De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan GS van onze provincie

Klik hier voor de persberichten

De Verklaring van Linschoten
Particuliere natuurbeheerders en terreinbeherende organisaties bundelen hun krachten voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De partijen hebben in de Verklaring van Linschoten afspraken gemaakt over de stimulering van particulier natuurbeheer.

Klik hier voor het persbericht dd. 27 mei 2009
Klik hier voor De Verklaring van Linschoten


Natuurorganisaties leggen Provincie ambitieus programma voor

Klik hier voor het persbericht dd. 10 april 2009
Klik hier voor de bijlage van het persbericht

FPG brengt NIEUW LANDGOED magazine uit, december 2008
Naar aanleiding van drie symposia over nieuwe landgoederen afgelopen najaar, geïnitieerd door de FPG, LNV en VROM, is er een full colour Nieuw Landgoed magazine uitgegeven.

Klik hier voor het artikel

Openstelling programma Beheer tot 16 januari 2009

Op 17 november j.l.  heeft de provincie Noord-Brabant het programma Beheer opengesteld voor de subsidieaanvragen. Het programma Beheer bestaat uit de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer en de subsidieregeling natuurbeheer. Aanvragen kunnen tot en met 16 januari 2009 worden ingediend bij Dienst Regelingen. Particulieren en ondernemers die nog geen aanvraagpakket hebben ontvangen kunnen dit bij het LNV loket aanvragen.

Klik hier voor het volledige artikel

Informatie-avond voor leden BPG, 18 november 2008
"Levende Beerze" op Landgoed Baest
Klik hier voor de uitnodiging
Klik hier voor het Plangebied versie NRD
Brabants Landschap viert 75-jarig jubileum, 01 november 2008
Klik hier voor een verslag
Klik hier voor de ode aan Jan Baan
(Agrarisch) natuurbeheer:
Openstelling subsidieregeling PSN en PSAN t/m 14 januari 2008

Klik hier voor het
persbericht
Uitbreiding vrijstelling overdrachtsbelasting voor natuur.
Publicatiedatum 01 oktober 2007.
Klik hier voor meer informatie

De allesregelende overheid - Velder
Klik hier voor het krantenartikel van 08 september 2007.

Vouchers voor kennisoverdracht - Open van 3 t/m 28 september 2007!
Klik hier voor meer informatie

Kansen voor particulier natuurbeheer in Brabant
Persbericht 18 juni 2007
Mevr. Maij-Weggen bezoekt de Barendonk
Persbericht 26 april 2007
Wat is het boerenland ons waard?
Klik hier voor het verslag van het debat
Klik hier voor het manifest
Provinciale verkiezingen 2007
Actiepunten B P G
Inspraak Natura 2000 gebieden:
Klik hier voor meer informatie
Duurzaam afrasteren met streekeigen eikenhout
Brabantse beheerder splits eiken stammen
Brabants Particulier Grondbezit onderzoekt omvormingsbereidheid onder Brabantse grondeigenaren.
Persbericht 10 november 2006

Presentatie gehouden door J. Hak voor B P G in China,
november 2007
- Klik hier

Particulieren, provincie en natuurbeschermingsorganisaties
slaan de handen ineen ter realisatie van EHS

Persbericht 29 juni 2006

Kennisdag Soerendonk, april 2006
Themadag JPG, november 2005
Besluit Natuurgebieden ter inzage
Watergraaf op bezoek bij B P G

Brabants Particulier Grondbezit ontvangt gedeputeerde Moons, dd. 12 mei 2005

Symposium: Nieuwe Landgoederen dd. 25 november 2004
p
resentatie door Ir. J. Hak, voorzitter B P G

 

Project: Landgoedversterkingsplannen
Bezoek Commissaris van de Koningin

 

Concept reconstructieplannen zijn gereed

Nieuwe landgoederen

 

Ruimte voor de rivier

 

Bouw natuurbrug Het Groene Woud van start
Hollandse Waterlinie wordt beschermd
Faunabeleid in Noord Brabant

 

Verkoop van woningen ruimte-voor-ruimte regeling stijgt

Subsidieregelingen Programma Beheer;
aanvraagperiode 2004 succesvol