Brabants Particulier Grondbezit is DE organisatie ter bevordering van het particuliere grondbezit in Brabant. De organisatie, afdeling van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), is van en voor alle particuliere grondeigenaren van landbouwgrond, landgoederen, bossen en natuurterreinen, klein en groot.

Het particulier grondbezit is de kern en het uitgangspunt voor onze organisatie. De bindende factor tussen de leden zijn de belangen die daarmee samenhangen. Het Brabants Particulier Grondbezit behartigt deze belangen op provinciaal, regionaal en lokaal niveau.

Onder particulier grondbezit verstaan wij onder meer:

  • bossen; voor productie en/of natuur
  • natuur
  • landbouw
  • cultuurhistorie, zowel bebouwd als onbebouwd
  • landschap
  • recreatie; landgoed natuurcampings, etc.

Particulier Grondbezit in de provincie

Brabant kent een rijk verleden en een prachtig landschap met veel natuurschoon zoals hei, vennen, beekdalen, rustieke landgoederen en prachtige natuurterreinen. Verenigingen, overheden, maar ook particulieren houden deze landelijke, bosrijke gebieden en landgoederen in stand.

Al jarenlang geven particulieren met groot enthousiasme en inzet vorm aan het Brabantse landschap door het voeren van een evenwichtig beheer. Particulier grondbezit en beheer spelen een cruciale rol in het behouden en verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en economisch vitaal landelijk gebied. Reeds vele jaren ontfermt het Brabants Particulier Grondbezit zich over de belangen van deze particuliere grondbezitters. Momenteel vertegenwoordigt het Brabants Particulier Grondbezit al meer dan 17.000 ha verspreid over de hele provincie. Ongeveer de helft bestaat uit landbouwgrond en de rest uit bos en natuurterrein. Bekijk het overzicht van dit particulier grondbezit in Brabant de kaart met landgoederen.

Kerntaken

Particulier beheer kenmerkt zich door een persoonlijke betrokkenheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en een zakelijke basis. Voor het Brabants Particulier Grondbezit staan een leefbaar en vitaal platteland, behoud van cultuur en historie, duurzame landbouw en een hoogwaardig agrarisch cultuurlandschap centraal.

Om een duurzame relatie tussen leefbaarheid/mens en landschap te stimuleren bevordert het Brabants Particulier Grondbezit landschapsontwikkeling die meerdere functies vervult én economisch rendabel is.

Drie taken vormen de kern:

  1. Behoud; zorgen voor economisch rendabel particulier bezit
  2. Beheer; de zorg voor een duurzame instandhouding van bos en natuur
  3. Ontwikkeling; (her)ontwerp en instandhouding van duurzaam buitengebied.

Daar waar het Brabants Particulier Grondbezit de belangen van het particuliere bezit op provinciaal, regionaal en lokaal niveau behartigt, behartigt de Federatie Particulier Grondbezit de gemeenschappelijke belangen van particuliere grondbezitters op (inter)nationaal niveau. De Federatie is er op gericht het private grondbezit in al haar verscheidenheid en omvang in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden; daarnaast worden het nut en de waarde van particulier grondbezit en beheer uitgedragen. De Federatie, waarvan het Brabants Particulier Grondbezit samen met nog 9 regionale afdelingen onderdeel uitmaakt, behartigt de belangen van ruim 180.000 hectare particulier bezit.

testlb Voor meer informatie, verwijzen wij u graag door naar de site van de Federatie: www.grondbezit.nl